اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا

دستگاه U.S.S. Perm به دقت تخلخل و تراوایی گاز (هلیوم یا نیتروژن) نمونه مغزه را تحت شرایط فشار محصورکننده مخزن اندازه‌گیری می‌کند. اجزای اصلی این دستگاه شامل یک نگهدارنده مغزه با قابلیت آزادسازی سریع مغزه، مبدل فشار، شیر‌های کنترل و مرکز جمع‌آوری و محاسبات کامپیوتری داده‌ها است. تعیین تراوایی گاز بر مبنای روش افت فشار (Falloff) در حالت ناپایا است و حجم فضای خالی سنگ با استفاده از قانون بویل به دست می‌آید.

تراوایی ویژگی محیط متخلخل است که نشان دهنده توانایی آن برای عبور دادن سیال می‌باشد. اندازه‌گیری تراوایی محیط متخلخل سنگ در واقع اندازه‌گیری میزان هدایت‌پذیری سیال از درون آن است. تراوایی سیال مشابه هدایت‌پذیری الکتریکی یا هدایت گرمایی است. تراوایی یک محیط متخلخل همگن و همسانگرد در همه جا و در همه جهات یکسان است. اما سنگ‌های واقعی به طور کامل همگن و همسانگرد نیستند.
اندازه‌گیری‌های تراوایی تک‌فاز را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد: روش‌هایی که از گاز یا مایع در آنها استفاده می‌شود که هر کدام هم می‌توانند در شرایط پایا یا ناپایا (حالت گذار) صورت پذیرند. در جدول زیر به ویژگی های این روش ها به طور مختصر اشاره شده است.