اندازه گیری خواص گل حفاری

دستگاه فیلتر پرس برای اندازه گیری خواص گل حفاری و سیمان از جمله میزان هرز روی در سازند و تاثیرات وارد بر دیواره چاه استفاده می گردد. این دستگاه برای فیلتراسیون در دما و فشار پایین طراحی شده است. فرایند این آزمایش شامل محاسبه میزان آب از دست رفته در دمای محیط و فشار ۱۰۰ psi پس از مدت ۳۰ دقیقه می باشد. برای محاسبه تاثیرات سیال بر دیواره چاه ضخامت کیک تشکیل شده بر روی کاغذ فیلتر اندازه گیری می شود. ضخامت کیک باید با دقت کمتر از ۱/۳۲ اینچ محاسبه شود.

اجزای اصلی این دستگاه شامل محفظه فیلتراسیون، کپسول تامیین کننده فشار و رگلاتور تنظیم کننده فشار، کاغذ و صافی فلزی فیلتراسیون و استوانه مدرج با حجم ۲۵ میلی لیتر می باشد.