سیلاب زنی مغزه (تیپ ۱)

سیستم سیلابزنی مغزه (core flooding system) از اساسی‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی نفت است که با فراهم کردن محیطی با دما و فشار بالا، جریان نفت درون سنگ را در شرایطی شبیه‌ به شرایط مخزن مورد مطالعه قرار می‌دهد.

این دستگاه به منظور تزریق سیالات مختلف اعم از مایع و گاز به درون فضای متخلخل نمونه مغزه‌های گرفته شده از مخزن طراحی و ساخته شده است و توسط آن تزریق سیالات با فشار بالا به درون مغزه تحت شرایط دمای مخزن و فشار روباره انجام می‌شود و پارامتر‌های جریان اندازه‌گیری می‌شود. این دستگاه قادر است سیال مورد نظر را با دبی بسیار کم و فشار بالا به درون مغزه تزریق کند. توسط دستگاه سیلابزنی PPA می‌توان فرآیندهای سیلابزنی با آب، سیلابزنی گاز، سیلابزنی پلیمر، WAG و … را انجام داد.