پیرسازی مغزه

توسط دستگاه پیرسازی مغزه نمونه های مغزه به همراه نفت مخزن درون سلول داخل آون قرار داده می شوند و بر روی سلول فشار اعمال می‌گردد. نفت مخزن در اثر تماس با سنگ در دما و فشار مخزن در مدتی مشخص، خواص ترشوندگی‌ای مشابه با شرایط اولیه مخزن پیدا می‌کند و اصطلاحا پیر می‌شود. در این حالت نمونه مغزه شبیه‌ترین وضعیت به موقعیت اصلی خود در مخزن را پیدا می‌کند.