درباره ما

پترو پژوهش اهورا شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع مختلف تجهیزات آزمایشگاهی به منظور استفاده در صنایع نفت و گاز و ارائه خدمات اندازه‌گیری‌ خواص سنگ و سیال مخزن و آنالیز داده‌های مرتبط است. این شرکت با بهره گیری از مهندسین مجرب قادر به ارائه راه‌حل‌های عملی از لحاظ اقتصادی برای روش‌های ریکاوری EOR / IOR، بهینه‌سازی عملکرد مخزن و بهبود تولید نفت و گاز از مخازن را می باشد.

فعالیت های شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا

شرکت پترو پژوهش اهورا در سال 1391 بــا توافــق اعضــای خــود و بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقـلاب مبنـی بـر تشـکیل شـرکت هـای دانـش بنیـان و ایجــاد هــم افزایــی علمــی و عملــی اعضــای گــروه بـا هـدف طراحـی و سـاخت محصـولات دانـش بنیـان بویــژه محصوالتــی کــه کشــور در خریــد آن ها دچـار مشـکالت ناشـی از تحریـم گردیـده اسـت شــروع بــه فعالیــت نمــود. این شرکت سعی بر آن دارد تا به کمک نیروی جوان و مستعد کشور در راستای پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان گام بردارد. فعالیت های این شرکت به طور عمده به دو دسته تولید تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه خدمات در حوزه علوم زمین شناسی و مهندسی نفت و گاز تقسیم می گردد. 
خدمات مهندسی
%

خدمات آزمایشگاهی
%

خدمات آموزشی
%

تولید و ارائه ی محصولات آزمایشگاهی
%

پترو اهورا یک تولید کننده صنعتی بین المللی است.